หลักสูตรที่เปิดสอน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

หลักสูตรที่เปิดสอน

ในปีการศึกษา 2557 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนเป็น 3 คณะ ตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (วทบ.) ,คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) และคณะศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.) เปิดสอนรวม 7 สาขาวิชา ดังนี้


1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ

2. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 ภาควิชา
2.1 ภาควิชาธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการกีฬา
2.2 ภาควิชานันทนาการ
- สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว

3. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา
3.1 สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี
3.2 สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 5 ปี