เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์เอกลักษณ์ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

สถาบันด้านกีฬาและสุขภาพอัตลักษณ์ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคมดอกไม้ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ดอกราชพฤกษ์มาตรการส่งเสริม ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

  • ประเด็นที่ 1 สุขภาพ
  • ประเด็นที่ 2 ห่างไกลสิ่งเสพติด