รายชื่อนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย

รายชื่อนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย

ลำดับที่
รุ่น/พ.ศ.
ชื่อ สกุล
ชนิดกีฬา/ประเภท
หมายเหตุ
1
1/2514
นายไพฑูรย์
พิมพ์ศรี
เซปักตะกร้อ

2
2/2515
นายบุญส่ง
เปรมปรีดิ์
มวยสากลสมัครเล่น

3
2/2515
นายสมศักดิ์
สร้อยอินทร์
ฮ๊อกกี้
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
ประเทศอินโดนีเซีย
4
2/2515
นางสาววัลลภา
พินิจ
กรีฑา/ลู่

5
3/2516
นายศุภนิตย์
วงศาลังการ
กรีฑา/ลู่

6
4/2517
นางสาวอุษณีย์
เล่าปิ่นการณ์
กรีฑา/ลู่

7
4/2517
นายวีรศักดิ์
กันทะวงค์วาร
เซปักตะกร้อ

8
4/2517
นายธนา
ด้วงชนะ
วอลเลย์บอล
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8
9
4/2517
นายเดือน
ธ.ธรรมธาดา
ซอฟท์บอล

10
4/2517
นายเพิ่มพล
ภูธรใจ
รักบี้ฟุตบอล

11
5/2518
นายเริ่ม
มณีธรรม
กรีฑา/ลู่
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8
12
5/2518
นายชัยสวัสดิ์
ปัญญาปิง
เซปักตะกร้อ

13
6/2519
นางสาวกัลยา
วิโรจน์เพชร
ยิมนาสติก
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8
14
6/2519
นายลำพอง
ศรรุ่ง
รักบี้ฟุตบอล

15
6/2519
นายพงษ์ศักดิ์
บุญรักษ์
รักบี้ฟุตบอล

16
6/2519
นายเสียง
ทิพรส
มวยสากลสมัครเล่น

17
6/2519
นายสมใจ
รอดสุขเจริญ
เปตอง

18
7/2521
นายธงชัย
ฤกษ์เสน
ว่ายน้ำ

19
9/2522
นางสาวชนิดา
เขียวดอกน้อย
เทเบิลเทนนิส

20
12/2526
นายธีรชัย
เสมานุสรณ์
มวยสากลสมัครเล่น

21
12/2526
นายอุดม
คำมูล
มวยสากลสมัครเล่น

22
13/2527
นางสาวสุ
คนเพียร
กรีฑา

23
18/2532
นางสาวแคทรียา
บุนนาค
ยกน้ำหนัก
ซีเกมส์ ครั้งที่ 16
24
18/2532
นางสาวจารุวรรณ
คันธวงค์
ยกน้ำหนัก
ซีเกมส์ ครั้งที่ 16
25
18/2532
นายบันเทิง
อินแถลง
กรีฑา/ทศกรีฑา
ซีเกมส์ ครั้งที่ 18
26
19/2533
นางสาวเกษราภรณ์
สุตา
ยกน้ำหนัก
ซีเกมส์ ครั้งที่ 16 , 18 , 19
27
12/2535
นายจีรพงษ์
เลียงกลกิจ
ยิมนาสติก
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
28
23/2536
นางสาวศกุนตลา
จันทสิทธิ์
จักรยาน

29
23/2536
นายสายัณห์
นามวงศ์
กรีฑา/ลู่
โอลิมปิก
30
23/2536
นายชาตรี
กิจพิทักษ์
มวยปล้ำ


ลำดับที่
พ.ศ.
ชื่อ สกุล
ชนิดกีฬา/ประเภท
หมายเหตุ
31
23/2536
นายสุรศักดิ์
สิงห์สา
เรือแคนู
ซีเกมส์ ประเทศอินโดนีเซีย
32
23/2536
นายสุนทร
จันทาพูน
เรือแคนู
ซีเกมส์ ประเทศอินโดนีเซีย
33
24/2537
นายละพิน
กุนนะ
เรือแคนู
ซีเกมส์ ประเทศอินโดนีเซีย
34
24/2537
นายปรีชา
โพธิ์ธร
เรือกรรเชียง
ซีเกมส์ ประเทศอินโดนีเซีย
35
24/2537
นายภานุพันธ์
แสงสง่า
มวยปล้ำ
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
36
24/2527
นางสาวสุชนิตย์
พานทอง
ยูโด
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 14
37
25/2538
นายประสงค์
อิ่นคำ
กรีฑา
ซีเกมส์ ประเทศอินโดนีเซีย
38
ปวช./2538
นายรณชัย
สว่างพงษ์
มวยปล้ำ
ซีเกมส์ ประเทศอินโดนีเซีย
39
26/2539
นายพงค์เดช
ลาวตูม
มวยปล้ำ
เซาว์อิสเอเชีย ประเทศเวียดนาม
40
26/2539
นายมนัส
ฟักเงิน
มวยปล้ำ
ซีเกมส์ ประเทศอินโดนีเซีย
41
26/2539
นายวีระศักดิ์
แก้วทรัพย์
เรือแคนู
ซีเกมส์ ประเทศอินโดนีเซีย
42
26/2539
นายประสงค์
ฟองนวล
เรือแคนู
ซีเกมส์ ประเทศอินโดนีเซีย
43
26/2539
นางสาวปรานี
สายพิณ
ฟุตบอลหญิง
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
ประเทศไทย
44
26/2539
นางสาวกันตา
ปาทาน
ยิงปืน

45
26/2539
นายสมพล
เกิดทอง
มวยปล้ำ

46
26/2539
นายจรรญ์ญา
จุ้ยสกุล
จักรยาน
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
ประเทศไทย
47
ปวช./2540
นายกรกฏ
เมตตา
เรือแคนู
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
ประเทศไทย
48
ปวช./2541
นายเกียรติธงชัย
ฉายะชาติ
เรือแคนู
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
ประเทศไทย
49
ปวช./2541
นายประสิทธิ์ชัย
เค้าศรีวงศ์
เรือกรรเชียง
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
ประเทศไทย
50
28/2541
นางสาวกิตติยา
จุมปาจันทร์
ปันจักสีลัต

51
29/2542
นายศฤงคาร
ศรีวงศ์
กรีฑา
ประเทศสิงคโปร์
52
/2542
นายวรรณกร
อรุโณทัย
ปันจักสีลัต

53
29/2542
นางสาววิจิตรา
ค้ำจุนวนา
กรีฑา
ประเทศฟิลิปปินส์
54
29/2542
นายศุภกรณ์
ลาภกองศิลป์
เรือแคนู
ซีเกมส์ ประเทศอินโดนีเซีย
55
29/2542
นางสาวอรวรรณ
ละมั่งทอง
เทนนิส
ประเทศบรูไน
56
ปวช./2542
นายธารา
ตัณฑสุวรรณเลิศ
เทนนิส
กีฬาระหว่างประเทศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
57
ปวช./2542
นายโสภณ
พรมวงค์
ยิมนาสติก
นักเรียนเอเชี่ยน ประเทศอินโดนิเซีย
58
ปวช./2542
นายปวัตพงษ์
ราชอาภัย
ลีลาศ

59
ปวส./2543
นางสาวสุวธิดา
กาเยาว์
ยิงปืน

60
30/2543
นายสมคิด
หันสาธิกร
มวยปล้ำ

61
30/2543
นายอาทิตย์
ชัยรัตน์
มวยปล้ำ

ลำดับที่
พ.ศ.
ชื่อ สกุล
ชนิดกีฬา/ประเภท
หมายเหตุ
62
30/2543
นางสาวอรอนงค์
จาหรี
มวยปล้ำหญิง

63
30/2543
นางสาวธัญญรัตน์
ช่างพระ
มวยปล้ำหญิง

64
30/2543
นางสาวอรทัย
ทะบุญ
เซปักตะกร้อหญิง
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 14
65
30/2543
นายทิตย์อุทัย
ชัยมาสพงษ์
กาบัดดี้

66
31/2544
นางสาวพิมผกา
แก้วตา
มวยสากลสมัครเล่นหญิง
ซีเกมส์ ครั้งที่ 21 ประเทศมาเลเซีย
67
31/2544
นางสาววันวิสา
ไกรมณี
มวยสากลสมัครเล่นหญิง
ซีเกมส์ ครั้งที่ 21 ประเทศมาเลเซีย
68
31/2544
ส.ท.ปวีณา
ทองสุก
ยกน้ำหนักหญิง
เอเชี่ยนเกมส์ 2006,โอลิมปิก 2004,ยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก 2003,ซีเกมส์ ครั้งที่ 21 ประเทมาเลเซียเอเชี่ยนเกมส์ 2002
69
31/2544
นางสาวแตงโม
ม่วงโพธิ์
ยกน้ำหนักหญิง
ชิงแชมป์เอเชีย ประเทศเกาหลี
70
31/2544
นางสาวชนนิกานต์
จอมศิริ
ซูโม่หญิง
สมาพันธ์นานาชาติ IFS ไทย
71
31/2544
นางสาวอรอนงค์
จาหรี
ซูโม่หญิง
สมาพันธ์นานาชาติ IFS ไทย
72
31/2544
นางสาวพรรณี
เพ่งพันธ์
ซูโม่หญิง
สมาพันธ์นานาชาติ IFS ไทย
73
31/2544
นายเกียรติภูมิ
โพธิ
ซูโม่ชาย
สมาพันธ์นานาชาติ IFS ไทย
74
31/2544
นางสาวกุลชาดา
ศรีใส
ลีลาศ
ชิงแชมป์เอเชีย
75
31/2544
นายพงษ์สกุล
มุดแก้ว
ลีลาศ
ชิงแชมป์เอเชีย
76
31/2544
นายเสรี
ใจก้อนแก้ว
มวยปล้ำ

77
32/2545
นางสาวโสภาพร
เงินพันธ์
เนตบอล
ชิงแชมป์เอเชีย ประเทศมาเลเซีย
78
32/2545
นางสาวทองทิพย์
มหาพรม
เนตบอล
ชิงแชมป์เอเชีย ประเทศมาเลเซีย
79
33/2546
นายชัยนาท
จันทร์กัน
มวยปล้ำ
ซีเกมส์ ประเทศเวียดนาม
80
33/2546
นายกิตติพล
วงศ์ราษฎร์
มวยปล้ำ
ซีเกมส์ ประเทศเวียดนาม
81
33/2546
นางสาวเพ็ญศิริ
แซ่เล้า
ยกน้ำหนักหญิง
ยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก
เฉลิมพระเกียรติ,โอลิมปิก 2008,ซีเกมส์ ประเทศเวียดนาม
82
33/2546
นางสาวจันทร์พิมพ์
(ประภาวดี)
กันทะเตียน
(เจริญรัตนธารกูล)
ยกน้ำหนักหญิง
โอลิมปิก 2008,กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2006,เอเชี่ยนเกมส์
ประเทศเกาหลี
83
33/2546
นางสาวแอนนิภา
มูลธาร์
ยกน้ำหนักหญิง
ซีเกมส์ ประเทศเวียดนาม
84
33/2546
นางสาวทองยิ้ม
บุญพิทักษ์
ยกน้ำหนักหญิง
ซีเกมส์ ประเทศเวียดนาม
85
33/2546
นายคมสัน
การบัญชี
จักรยาน
ซีเกมส์ ประเทศเวียดนาม
86
/2546
นางสาวนันทนา
ช่างพระ
ยูโด
กีฬาแห่งชาติ ภาค 5
87
/2546
นายศิริพงศ์
จันทร์ฉายา

จักรยาน
ตัวแทนทีมชาติ
88
/2546
นายชวลิต
ปัญญาเหล็ก
บาสเกตบอล
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย


89
/2547
นายณัฐพงษ์
แจ้งไพร
ยิมนาสติก
ชิงแชมป์เอเชีย
90
/2547
นายราชวัตร
แก้วปัญญา
ยิมนาสติก
ตัวแทนทีมชาติ ซีเกมส์
91
ปวส./2549
นายจักรกฤษ
ปันทอง
กรีฑา
พาราลิมปิกเกมส์
ประเทศฟิลิปปินส์
92
/2549
นายราชวัตร
แก้วปัญญา
ยิมนาสติก
เอเชี่ยนเกมส์
93
/2549
นายปิยะพันธ์
เผ่าพันธุ์
เรือแคนู
ซีเกมส์ ประเทศเวียดนาม
94
/2550
นายศราวุฒิ
กามา
ซูโม่
ประเทศไทย
ประเทศเอสโตเนีย
ประเทศอียิปต์
95
/2550
นายศตวรรษ    
ยอดสุวรรณ
ซูโม่
ซูโม่ชิงแชมป์โลก
96
/2551
นางสาวประภาวดี
เจริญรัตนธารากูล
ยกน้ำหนัก
โอลิมปิก ประเทศจีน
97
/2551
นายอดิเรก
วรรณโสภา
ซูโม่
ซูโม่ชิงแชมป์โลก
98
/2551
นายฉัตรชัย
ใจอาวุธ

เกาะบาหลี
อินโดนีเซีย
99
/2551
นายไกรลาศ            
ขันศรี
กาบัดดี้

เกาะบาหลี
อินโดนีเซีย
100
/2552
นายศราวุฒิ
กามา
ซูโม่
ประเทศอียิปต์
101
/2552
นางสาวมัชฌิมา
ยาวิไชย
ซูโม่หญิง
ประเทศอียิปต์
101
/2554
นางสาวพจนีย์
พุฒหมื่น
เรือพาย
ประเทศอินโดนีเซีย
102
/2554
นางสาวขนิษฐา
เปตานัง
ยกน้ำหนัก
กีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 26
เมืองเสิ้นเจิ้น
ประเทศจีน
103
/2554
นางสาวเสาวนีย์
คำแสง
เรือพาย
ประเทศอินโดนีเซีย
104
/2554
นายกฤษฎา
เบ็ญมาศ
มวยปล้ำ
ซีเกมส์ ประเทศเมียนม่า
105
/2556
นายอรรถพล
ศิริทหาร
มวยปล้ำ
ซีเกมส์ ประเทศเมียนม่า
106
/2556
นายทัศพล
 พระสว่าง
มวยปล้ำ
ซีเกมส์ ประเทศเมียนม่า
107
/2556
นายธีรวัฒน์
ใจปิง
มวยปล้ำ
ซีเกมส์ ประเทศเมียนม่า
108
/2556
นายกฤษฎา
เบ็ญมาศ
มวยปล้ำ
ซีเกมส์ ประเทศเมียนม่า
109
/2556
นายณัฐพล
หอมดอก
มวยปล้ำ
ซีเกมส์ ประเทศเมียนม่า
110
/2556
นายสามารถ
โกศัลวิตร์
มวยปล้ำ
ซีเกมส์ ประเทศเมียนม่า
111
/2556
นายนัฐพงษ์  
บุญกลิ่น
เรือพาย
ซีเกมส์ ประเทศเมียนม่า
112
/2556
น.ส. วนิดา
ธรรมราช
เรือพาย
ซีเกมส์ ประเทศเมียนม่า