ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

ปรัชญา
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
และสุขภาพ ในภูมิภาคอาเซียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ”

พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา 
กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม

4. อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

7. สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน