ประวัติสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่


สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นส่วนราชการตามอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา ดำเนินการในบทบาท พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สถานภาพเดิมชื่อ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยาลัยพลศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2513

สถานที่ตั้ง 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 – 223163 , 053 – 223270
โทรสาร 053 – 213269 , 053 – 211446
ขนาดพื้นที่ 29 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

ก่อนจะมาเป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เดิมชื่อว่าวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2513 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบาย ขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค ดังนั้น วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด-เชียงใหม่ จึงเป็นวิทยาลัยพลศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุเคราะห์ที่ดินจำนวน 10 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 22945 ซึ่งเป็นวัดร้างชื่อ “วัดศรีบุญเรือง” ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารเรียนเดิม 3 ชั้น อาคารกิจการนักศึกษา สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส โรงประชุม โรงยิมส์พลศึกษา อาคารฝึกยูโด และอาคารฝึกมวยสนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ สนามเปตอง โรงรถ และสวนสุขภาพ ต่อมา พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รวบรวมและรับบริจาคเพิ่มเติม สร้างเป็นสนามกีฬากลาง มีเนื้อที่ทั้งหมด 71 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา ในส่วนสนามกีฬากลาง ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งก็ได้รับ ความอนุเคราะห์ และความร่วมมือด้วยดีมาตลอดจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการขอใช้สถานที่เพื่อจัด การเรียนการสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 93,499,000 บาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2541 แล้วเสร็จวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 รวมเวลา 750 วัน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 10 ชั้น ความสูง 40.00 เมตร ความกว้าง 16.00 เมตร ความยาว 64.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 9,472.00 ตารางเมตร เป็นห้องเรียน 34 ห้อง นอกนั้นเป็นห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา” ณ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 มกราคม 2544 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอาคารอเนกประสงค์หลังแรกของกรมพลศึกษา ที่สามารถอำนวย ประโยชน์ไปด้านการเรียนการสอนได้อย่างครบวงจร ทั้งทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา อาทิ ระบบการเรียนทางอินเตอร์เน็ต การเรียนในระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (E - Classroom) และห้องเรียนระบบเครือข่าย การเรียนการสอนทางไกล (Video Conference) ตลอดจนการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป ในปีการศึกษา 2545 กรมพลศึกษาได้เสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ.สูง วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 6 วิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี , วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ , วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา , วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี , วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2547 คงเหลือ 3 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ , วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังดำเนินโครงการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2545 สถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ จากนั้นได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาและได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา
ปัจจุบันสถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นนิติบุคคล ในกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา มีสถาบันการพลศึกษา 17 แห่ง เป็นวิทยาเขตของสถาบัน และมีโรงเรียนกีฬา 11 แห่ง เป็นส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะบริหารงานบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เริ่มการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป ภายใต้การบริหารงานของสถาบัน


สถานที่ตั้ง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5322-3163 , 0-5322-3270
โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446