ข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิต ปีการศึกษา 2556-2557

ข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิต ปีการศึกษา 2556-2557

จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2556
คณะวิชา/หลักสูตร
จำนวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
102
54
33
24
-
213
วท.บ.การฝึกสอนกีฬา
-
-
-
-
-
-
วท.บ.วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ
48
8
14
0
-
70
รวม
150
62
47
24
-
283
คณะศิลปศาสตร์


ศศ.บ. การจัดการกีฬา
46
12
-
-
-
58
ศศ.บ.นันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว
27
15
12
13
-
67
รวม
73
27
12
13
-
125
คณะศึกษาศาสตร์


ศษ.บ.พลศึกษา (5 ปี)
277
342
296
206
156
1,277
ศษ.บ.สุขศึกษา (5 ปี)
34
16
33
16
10
109
รวม
311
358
329
222
166
1,386
รวมทั้งสิ้น
534
447
388
259
166
1,794
สถิตินักศึกษา
หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอน ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา
2556
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวมทั้งสิ้น
หลักสูตร
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต


   1.1 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา


        1.1.1 วิทยาศาสตร์การกีฬา
91
11
102
46
8
54
27
6
33
18
6
24182
31
213
   1.2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


        1.2.1 การส่งเสริมสุขภาพ
31
17
48

8
8
7
7
14


038
32
70
รวม
122
28
150
46
16
62
34
13
47
18
6
24220
63
283
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต


   2.1 สาขาวิชาธุรกิจ


        2.1.1 การจัดการกีฬา
44
2
46
10
2
12

54
4
58
    2.1 สาขาวิชานันทนาการ


        2.1.1 นันทนาการ            เชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว
18
9
27
10
5
15
7
5
12
5
8
1340
27
67
รวม
62
11
73
20
7
27
7
5
12
5
8
1394
31
125
3. ศึกษาศาสตรบัณฑิต


   3.1 สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี
210
67
277
275
67
342
242
54
296
161
45
206
119
37
156
1007
270
1,277
   3.2 สาขาวิชาสุขศึกษา 5 ปี
14
20
34
4
12
16
9
24
33
5
11
16

10
10
32
77
109
รวม
224
87
311
279
79
358
251
78
329
166
56
222
119
47
166
1,039
347
1,386
รวมทั้งสิ้น
408
126
534
345
102
447
292
96
388
189
70
259
119
47
166
1,353
441
1,794

จำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น  1,794   คน  เป็นนักศึกษาชาย  1,353  คน  เป็นนักศึกษาหญิง   441  คนจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 - 2557


คณะวิชา/หลักสูตร
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
รวม
16 ต.ค.56
ปีการศึกษา 2556
(ภาคเรียนที่ 2)
มี.ค.57
ปีการศึกษา 2556
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
-
23
23
วท.บ.การฝึกสอนกีฬา
-
-
-
วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพ
-
-
-
รวม
-
23
23
คณะศิลปศาสตร์ศศ.บ.นันทนาการเชิงพาณิชย์
-
12
12
รวม
-
12
12
คณะศึกษาศาสตร์ศษ.บ.พลศึกษา (5 ปี)
7
125
132
ศษ.บ.สุขศึกษา (5 ปี)
-
          11
      11
รวม
7
        136
    143
รวมทั้งสิ้น
7
171
178