ข้อมูลอาคารเรียน ที่พัก และยานพาหนะ

ข้อมูลอาคารเรียน ที่พัก และยานพาหนะ

ข้อมูลอาคารเรียนมาร์ติน
ชั้น
ประกอบด้วย
1
1. ห้องพยาบาล
2. ห้องประชุมเอราวัณ 2
3. ห้องรับรอง
4. ห้องประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์
5. สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
6. ห้องพักอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
7. สำนักงานศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
8. ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2
1. ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง (202 204)
2. ห้องประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (205)
3. ห้องภาควิชาสุขศึกษา (207)
4. ห้องประชุมเอราวัณ 3 (208)
5. ห้องเอกสารตำรา
3
1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) (301)
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (302 304)
3. ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง
4. ห้ององค์การนักศึกษา
5. ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้อง
                ข้อมูลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ชั้น
ประกอบด้วย
1
1. สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
2. ห้องประชาสัมพันธ์
3. ห้องงานธุรการ/สำนักงานกลุ่มบริหาร
4. ห้องสำนักงานรองอธิการบดี
5. สำนักงานกลุ่มส่งเสริมวิชาการ
2
1. ห้องรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเชียงใหม่
2. ห้องประชุมพลบดี 1
3. ห้องประชุมพลบดี 2
ชั้น
ประกอบด้วย
2
4. สำนักงานกลุ่มแผนและพัฒนา
5. ห้องงานประกันคุณภาพ
6. ห้องงานการเงินและบัญชี
3
1. สำนักงานคณะศิลปศาสตร์
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
4
1. ศูนย์วิทยบริการ
2. ห้องวารสารโสตสมุด
5
1. ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. ห้องคอมพิวเตอร์
3. ห้องเรียนทฤษฎี 3 ห้อง
4. ห้องโสตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
6
1. ห้องคอมพิวเตอร์
2. ห้องเรียนทฤษฎี 5 ห้อง
3. ห้องกายวิภาค
7
1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)
2. ห้องเรียนทฤษฎี   4 ห้อง
3. ห้องพักอาจารย์   1 ห้อง
4. ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้อง
8
1. ห้องเรียนทฤษฎี  4 ห้อง
2. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ขนาด 40 ที่นั่ง
9
1. ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 ห้อง
2. ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาลีลาศ
3.ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ขนาด 40 ที่นั่ง

ข้อมูลอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้บริการการเรียนการสอน การบริการสังคมให้แก่สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไปและนักกีฬา สนับสนุนงานวิจัย งานสารสนเทศ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การส่งเสริมสุขภาพทั้งแบบเสริมสร้างระบบกล้ามเนื้อ เสริมสร้างระบบไหลเวียนโลหิต และการบริการ   ให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกายและโภชนาการ


ชั้น
ประกอบด้วย
1
1. ห้องทดสอบสมรรถภาพ
2. ห้องประชาสัมพันธ์/สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
3. ห้องอบซาวน่า และอบไอน้ำ ชาย หญิง จำนวน 4 ห้อง
4. ห้องนวด จำนวน 2 ห้อง
2
1. ห้องเรียนทฤษฏี  จำนวน 2 ห้อง
2. ห้องออกกำลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ  จำนวน 1 ห้อง
3. ห้องปฏิบัติการเคมี      จำนวน  1 ห้อง
4. ห้องน้ำชาย หญิง      จำนวน 4 ห้อง
3

1.  ห้องออกกำลังกายแบบระบบไหลเวียนโลหิต
2.  ห้องออกกำลังกายแอโรบิค
ข้อมูลด้านที่พักอาศัย
                ประกอบด้วย
1.  บ้านพักรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่    จำนวน  1 หลัง
2.  บ้านพักรับรอง                                           จำนวน   1 หลัง
3.  บ้านพักอาจารย์ เจ้าหน้าที่  5 คูหา                 จำนวน  1 หลัง (สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516)
4.  อาคารหอพักนักกีฬา                                    จำนวน  1 หลัง  (สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2514)
5.  หอพักนักกีฬา                                            จำนวน  1 หลัง  24 ห้อง
                6.  อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 18 ยูนิต                    จำนวน  1 หลัง
ข้อมูลด้านยานพาหนะ
            ยานพาหนะทั้งหมด   จำนวน 14 คัน   ประกอบด้วย
                1.  รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิซิ 2 ตอน (กธ 5992 ชม.)                          จำนวน                   1              คัน
                2.  รถยนต์โตโยต้าวีโก้      (ขข 8675 ชม.)                                   จำนวน                   1              คัน
                3.  รถยนต์โตโยต้า Sport Rider (กธ 2257 ชม)                           จำนวน                   1              คัน
                4.  รถตู้โตโยต้า (ใหม่) (นง 2272 ชม.)                                         จำนวน                   1              คัน
                5.  รถตู้โตโยต้า (เก่า) (นค 3364 ชม.)                                           จำนวน                   1              คัน
                6.  รถตู้นิสสัน  (ย 4530 ชม.)                                                          จำนวน                  1              คัน
                7.  รถตู้โตโยต้า    (ขจ 5744 ชม)                                                    จำนวน                  1              คัน
                8.  รถ 6 ล้อฮีโน่  ( 40-0264 ชม)                                                    จำนวน                  1              คัน
                9.  รถบัสฮีโน่ (เก่า)  (40-0243 ชม)                                               จำนวน                  1              คัน
                10  รถบัสฮีโน่ (ใหม่)  (40-0413 ชม)                                           จำนวน                  1              คัน
11. รถจักรยานยนต์ ใช้ในราชการ                                                  จำนวน                 3             คัน

12. รถยนต์มาสด้า ทะเบียน (4น–5527 กทม)                             จำนวน                   1             คัน