ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การจัดการศึกษา
       เป้าประสงค์   บัณฑิตด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
       ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์
             1. ร้อยละ 90 ของบัณฑิตที่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
             2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มากกว่า 4.00
กลยุทธ์ที่  1.1  :  ผลิตบัณฑิตทางด้านพลศึกษา  สุขศึกษา  กีฬา  นันทนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  และสาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง    
เป้าหมาย
     1.1.1  จัดการศึกษาครอบคลุมทุกสาขาวิชาในหลักสูตรของสถาบัน
     1.1.2  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.2  : การพัฒนาหลักสูตร
เป้าหมาย
     1.2.1  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ ของสังคม
     1.2.2  พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
     1.2.3  พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
     1.2.4  มีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1.3  : การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เป้าหมาย
     1.3.1  มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
                        วิชาชีพ
     1.3.2  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม เพื่อส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
     1.3.3  ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่ทำประโยชน์ต่อสังคม
     1.3.4  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ
     1.3.5  มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
     1.3.6  มีกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
     1.3.7  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การแสดงออกอย่างมีเหตุผล
     1.3.8  มีกระบวนการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้นักศึกษาใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต
     1.3.9  มีกิจกรรมพัฒนาและสร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับนักศึกษา
     1.3.10  มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษา
     1.3.11  มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา
     1.3.12  มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และผู้นำการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริม
                          สุขภาพ
     1.3.13  มีกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
     1.3.14  มีกิจกรรมปลูกฝังให้มีระเบียบวินัยในตนเอง ทั้งด้านการเรียนและการดำรงชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1.4  : การเพิ่มปริมาณนักศึกษา
เป้าหมาย
     1.4.1  กำหนดแผนการรับและเกณฑ์การรับนักศึกษาให้ยืดหยุ่น  เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา
     1.4.2  มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายและมีคุณภาพ ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษา
     1.4.3  กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
     1.4.4  สร้างแรงจูงใจโดยจัดทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1.5  : การพัฒนาศูนย์วิทยบริการและศูนย์ปฏิบัติการ
เป้าหมาย
     1.5.1  พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
     1.5.2  พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา
     1.5.3  จัดตั้งและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
     1.5.4  พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
     1.5.5  จัดตั้งและพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
                        การสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
     1.5.6  จัดตั้งห้องปฏิบัติการสอน (Micro - Teaching)
     1.5.7  จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาระบบการบริหาร
       เป้าประสงค์   สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
       ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์
            1. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
               2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในระดับดี
กลยุทธ์ที่ 2.1  : ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
     2.1.1  มีโครงสร้างที่สอดคล้องกับพันธกิจและมีประสิทธิภาพ
     2.1.2  มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันอย่างเป็นระบบ
     2.1.3  สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ เอกชนในระดับชาติ
                        และนานาชาติ
     2.1.4  ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างการบริหารให้เป็นปัจจุบัน
     2.1.5  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
     2.1.6  มีระเบียบข้อบังคับที่สอดคล้องกับภารกิจ
กลยุทธ์ที่ 2.2  :       พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรและงบประมาณให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
     2.2.1  จัดทำแผนงบประมาณให้ชัดเจน เป็นระบบสอดคล้องสภาพที่เป็นจริง
     2.2.2  มีระบบการบริหารทรัพย์สินและการหารายได้ที่มีประสิทธิภาพกลยุทธ์ที่  2.3  :  สร้างเครือข่ายองค์กรด้านการศึกษา  กีฬา  และนันทนาการ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
เป้าหมาย
     2.3.1  ประสานความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายทางการพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ 
             ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่  2.4  :   พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน
เป้าหมาย
     2.4.1  บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     2.4.2  จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับภูมิทัศน์ ระบบสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมภายใน
                        สถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3     การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
       เป้าประสงค์   พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพ
       ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์
             1. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทุกคนและทุกระดับ (ระดับบริหาร,อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน)
              2. วัดระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กลยุทธ์ที่  3.1  : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ                             
เป้าหมาย
     3.1.1  บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ
     3.1.2  บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
     3.1.3  บุคลากรมีความรู้ด้าน IT
     3.1.4  มีระบบส่งเสริมบุคลากรในการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ             
     3.1.5  ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและภาระงานในหน้าที่
กลยุทธ์ที่  3.2  : การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าหมาย
     3.2.1  บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม
     3.2.2  บุคลากรมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
     3.2.3  มีค่านิยมพื้นฐานที่สอดคล้องกับพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม  และจริยธรรม สามารถ
             ปฏิบัติตนตามสมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
     3.2.4  ส่งเสริมการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
              จรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่  3.3  : พัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิและวิทยฐานะสูงขึ้น
เป้าหมาย
     3.3.1  พัฒนาบุคลากรให้มีวิทยะฐานะสูงขึ้น
     3.3.2  พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
กลยุทธ์ที่  3.4  : สร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ เพื่อคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
เป้าหมาย
     3.4.1  จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร
     3.4.2  มีกลไกรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยู่ในหน่วยงาน
     3.4.3  มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ให้กับบุคลากร
     3.4.4  มีระบบการให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4     การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
       เป้าประสงค์   นักศึกษามีศักยภาพในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งเป็นผู้ตัดสินกีฬา และการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามืออาชีพ
       ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์   จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ อย่างน้อย 20 รางวัลต่อปี
กลยุทธ์ที่  4.1  :  ระบบการฝึกซ้อมนักกีฬา  ให้มีขีดความสามารถสูงสุด  เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และนานาชาติ
เป้าหมาย
     4.1.1  มีการฝึกซ้อมกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
     4.1.2  ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
     4.1.3  สรรหาผู้ฝึกสอนกีฬาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อพัฒนานักกีฬา
กลยุทธ์ที่  4.2  : การพัฒนาระบบการคัดเลือกนักกีฬา
เป้าหมาย
     4.2.1  กำหนดคุณสมบัติของนักกีฬาให้สอดคล้องกับชนิดกีฬา
     4.2.2  มีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา
     4.2.3  มีรูปแบบและวิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่  4.3  : การพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอน
เป้าหมาย
     4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาทั้งในและต่างประเทศ
     4.3.2  จัดจ้างผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศ
     4.3.3  จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
     4.3.4  มีโครงการศึกษา อบรม และดูงานต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่  4.4  : การจัดประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา
เป้าหมาย
     4.4.1  จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
     4.4.2  ส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักกีฬาทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่  4.5  :  ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งอำนวยความสะดวก
เป้าหมาย
     4.5.1  จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และ  สิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อ
             การพัฒนาประสิทธิภาพของนักกีฬา
     4.5.2  พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพนักกีฬา


ยุทธศาสตร์ที่  5    การวิจัยและพัฒนา
       เป้าประสงค์   ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสังคม
       ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์  จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่และมีชุมชนหรือองค์กรภายนอกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 6 เรื่องต่อปี
กลยุทธ์ที่  5.1  : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เป้าหมาย
     5.1.1  มีนักวิจัยที่มีคุณภาพ   
กลยุทธ์ที่  5.2  : สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย
เป้าหมาย
     5.2.1  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการวิจัยให้กับบุคลากรของสถาบันและวิทยาเขต
     5.2.2  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัย
กลยุทธ์ที่  5.3  :  สร้างเครือข่ายนักวิจัย
เป้าหมาย
     5.3.1  มีศูนย์วิจัยและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่  5.4  :  ส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ
เป้าหมาย
     5.4.1  กำหนดทิศทางการวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
     5.4.2  ส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านพลศึกษา  กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์
                        การกีฬา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่  6    การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
       เป้าประสงค์   เป็นสถาบันที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่มีคุณภาพ ทันสมัยสามารถใช้งานได้และพัฒนาระบบ ICT สู่การปฏิบัติงาน
       ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์   
              1.  แผนแม่บท  ICT ของสถาบัน
              2.  จำนวนโครงการอบรมความรู้ด้าน
ICT แก่บุคลากร
              3.  แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
กลยุทธ์ที่  6.1  : การพัฒนาระบบ ICT
เป้าหมาย
     6.1.1  การจัดทำแผนแม่บท  ICT  ของสถาบัน
     6.1.2  มีบุคลากรผู้ดูแลระบบที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่  6.2  : ส่งเสริมการใช้ ICT ในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
     6.2.1  จัดโครงการอบรมบุคลากรทางด้านการใช้และการบริหาร ICT
     6.2.2  จัดทำระบบข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
     6.2.3  การกำกับ ควบคุม ดูแลงบประมาณในโครงการที่ใช้พัฒนาระบบ  ICT
     6.2.4  บุคลากรสามารถใช้ ICT ช่วยในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพกลยุทธ์ที่  6.3  : จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าหมาย
     6.3.1  ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     6.3.2  เพิ่ม  บรรจุ  สรรหาบุคลากรประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่  6.4  :   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณรายปีเพื่อใช้สนับสนุน
การจัดการศึกษา
เป้าหมาย
     6.4.1  จัดสรรงบประมาณในโครงการที่ใช้พัฒนาระบบ ICT
     6.4.2  จัดโครงการสร้างสื่อการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่  6.5  : การส่งเสริมการพัฒนาซอฟท์แวร์
เป้าหมาย
     6.5.1  มีซอฟท์แวร์สำหรับปฏิบัติงานส่วนต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 6.6  : การใช้ ICT เพื่อการประชาสัมพันธ์
เป้าหมาย
     6.6.1  มี Website ที่ให้บริการและประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่   การบริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
       เป้าประสงค์  เป็นแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง
       ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์
             1. จำนวนผลงานด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย อย่างน้อย 10 ครั้ง ต่อปี
           2. ระดับความพึงพอใจต่อการบริการ
กลยุทธ์ที่  7.1  : การพัฒนาการให้บริการ
เป้าหมาย
     7.1.1  มีแนวทางให้บริการวิชาการที่เหมาะสมและสอดคล้องความต้องการของชุมชน
     7.1.2  สร้างความพึงพอใจให้กับชุมชนในด้านการบริการ
     7.1.3  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางการกีฬาแก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่  7.2  : ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและแหล่งเรียนรู้ แก่ชุมชน
เป้าหมาย
     7.2.1  การให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ชุมชน
     7.2.2  จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับชุมชน
     7.2.3  มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริการเผยแพร่ให้ ความรู้แก่ชุมชน
     7.2.4  พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพในการให้บริการ
กลยุทธ์ที่  7.3  :  ส่งเสริม  อนุรักษ์  การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย
เป้าหมาย
     7.3.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการละเล่นพื้นบ้าน
     7.3.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬาไทย
     7.3.3  มีกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่  7.4  :   ส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  งานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
     7.4.1  มีการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 
     7.4.2  ส่งเสริมและพัฒนางานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     7.4.3  จัดตั้งศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม  งานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 8     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
       เป้าประสงค์  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ของสถาบันการพลศึกษา
       ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์
            1. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
               2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในระดับดี
กลยุทธ์ที่  8.1  :  การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เป้าหมาย
     8.1.1  นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้
กลยุทธ์ที่  8.2  :  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
เป้าหมาย
     8.2.1  มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักการของการบริหารจัดการที่ดี
                       ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน และการศึกษาต่อ
       กลยุทธ์ที่  8.3  :  การจัดวางระบบกลไกประกันคุณภาพและการพัฒนาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมาย
     8.3.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
                       การพลศึกษา
     8.3.2  คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ

                       การศึกษาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ