ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2557